soldier
04 مرداد 1401 - 10:05

معرفی نامزدهای عضو حقوقدان شورای نگهبان برای نمایندگان

نامزدهای انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس سوابق و برنامه‌های خود را برای نمایندگان تشریح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مرداد ماه) مجلس، سوابق و برنامه‌های خود را برای نمایندگان تشریح کردند.

خبرنگار مهراحمدی‌فر: حفظ شأن مجلس بر شورای نگهبان واجب است

احمدی‌فر: حفظ شأن مجلس بر شورای نگهبان واجب استاحمدی‌فر: حفظ شأن مجلس بر شورای نگهبان واجب استعلی احمدی فر کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان در خصوص اهمیت شورای نگهبان گفت: حضرت امام فرمودند که شورای نگهبان حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی و مورد تایید اینجانب است و وظیفه بسیار مقدس و مهمی دارد که باید با قطعیت به وظایف خود عمل کند. همچنین مقام معظم رهبری نیز شورای نگهبان را حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام و یکی از مهمترین نهادهای حکومتی و مطمئن‌ترین دستگاه برای حرمت از نظام اسلامی دانستند آن را مانع از انحراف نظام از خط دین و اسلام و قانون اساسی معرفی کرده‌اند.

در خصوصاساسیقطعیتمقام معظم رهبریدانستند آناساسیوی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانون‌گذاری و تفسیر قانون، نقطه و وظیفه مشترک دارند و قانون‌گذاری تنها در صلاحیت و اختیار این دو مرجع است، بنابراین صیانت و حفظ شأن مجلس شورای اسلامی امری ضروری بوده و بر ما واجب است.

صلاحیتضروریاحمدی‌فر با بیان اینکه افزایش تعامل بین این شورای نگهبان و مجلس موجب ارتقای هر دو نهاد می‌شود، گفت: در این راستا، حضور اعضای شورای نگهبان در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی و مجلس امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. همچنین در بحث بررسی صلاحیت‌ها، آنچه برای ما اهمیت دارد، عمل به قانون است. گزارشات غیرموثق و غیر مستند پیش از بررسی مورد استناد قرار نخواهند گرفت؛ همچنین معتقدم در صورت رد صلاحیت افراد باید علت رد صلاحیت آنها مشخص شود.

لوایحضروریاجتناب ناپذیرصلاحیتصلاحیتدر حال تکمیل...

منبع: مهر
شناسه خبر: 465908